Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

กศน.ตำบลปงดอนจัดอบรมโครงการหมู่บ้านตามรอยพระยุคลบาท เรื่องการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลปงดอน บ้านไฮ หมู่ 3 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 10 มิถุนายน 2559   
ร่วมลงนามในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ 70 ปี ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม วันที่ 9 มิถุนายน 2559   
ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6-7มิถุนายน 2559   
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม วันที่ 3 มิถุนายน 2559   
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และ ปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญ ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม วันที่ 2 มิถุนายน 2559   
จัดกิจกรรมหลักสูตรกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น การทำที่รองครก/เขียง ณ กศน.ตำบลปงดอน วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คนจำนวน 5 ชั่วโมง   
กศน.ตำบลปงดอนจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่ตา หมู่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน   
กศน.ตำบลปงดอนจัดโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน ณ กศน.คำบลปงดอน วันที่ 12 มิถุนายน2559 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 19คน   
ร่วมงานเปิดป้ายผู้ใหญ่บ้าน หมู่7 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 21 มีนาคม 2559   
กศน.ตำบลปงดอนเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการเย็บกระเป๋าหนังด้วยมือ จำนวน 50 ชั่วโมง ให้กับบ้านไฮ หมู่ 3 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 21-30 มีนาคม 2559 โดยมีท่าผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน ได้มานิเทศติดตาม กลุ่มอาชีพ   
เข้าร่วมประชาคมกับอบต.ตำบลปงดอน บ้านแม่ตา หมู่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 15 มีนาคม 2559   
เข้าร่วมงานวิจัยเมืองแห่งการเรียนรู้ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 11 มีนาคม 2559   
ร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการปกิบัติการพัฒนาบุคลากร แผนงาน งบประมาณ และสารสนเทส ประจำปี 2559 วันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง   
กศน.ตำบลปงดอนนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบ้าน/ชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติดเทิดไทองค์ราชันย์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดบรรพตสถิต จังหวัดลำปาง   
กศน.ตำบลปงดอนได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม กศน.เกมส์ 59 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬาป่าแดด อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอแจ้ห่ม นายสันติ นฤมิตร มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้   
[หน้าก่อน = 8]
กำลังแสดงหน้าที่ 9/11 [หน้าถัดไป = 10]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120