Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูลสารสนเทศ

(ร่าง) กรอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
แบบ ปร.5 และ ปร.4 (61) 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน-จัดการเรียนการสอน+พัฒนาผู้เรียน 
รายละเอียดการดำเนินงานโครงการกศ.ต่อเนื่อง พ.ศ.2561 
ฟอร์ม กศน-กผ-03 (61-62) v. 19 มิ.ย. 60 
ฟอร์ม กศน-กผ-01-และ กศน-กผ-02--2561 
แบบฟอร์มเขียนโครงการ 61
กรอบโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12(2560-2564)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579)
เอกสาร เผยแพร่ โครงการรักชาติถูกทาง ซื่อสัตย์ สุจริต กศน.อำเภอแจ้ห่ม
เอกสารเผยแพร่
โครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตฯ กศน.อำเภอแจ้ห่ม
เอกสารเผยแพร่
คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน
ผอ.กศน.อำเภอแจ้ห่ม
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555