Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขวันเด็กแห่งชาติ และต้อนรับปีใหม่ 2565 ภายใต้กิจกรรมโครงการ “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข” ปีที่ 3 โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง   
หลักสูตรการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป ตามโครงการของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ 1 อาชีพ
   
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด - 19 ก่อนเริ่มปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ณ จุดคัดกรอง กศน.อำเภอแจ้ห่ม    
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่มเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ จัดวางระบบการควบคุมภายใน ภายใต้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561   
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ   
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม
ได้นำ คณะครูและบุคลากร กศน. อำเภอแจ้ห่ม ทำกิจกรรมถอดบทเรียน/ถอดองค์ความรู้เชิงวิเคราะห์ในแต่ละฐานการเรียนรู้ในกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาพอเพียงตามแนวคิด 2 เงื่อนไข 3 หลักการ 4 มิติ
   
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ได้นำ คณะครูและบุคลากร กศน. อำเภอแจ้ห่ม ทำกิจกรรมการวิเคราะห์วางแผนฐานการเรียนรู้ในกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาพอเพียงตามแนวคิด 2 เงื่อนไข 3 หลักการ 4 มิติ ในปีงบประมาณ 2565   
นางนาตยา นนทวงศ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอแจ้ห่ม ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปี 2564 เพื่อทบทวนและติดตามความก้าวหน้ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในแต่ละประเด็นการพิจารณา
   
นางนาตยา นนทวงศ์ พร้อมด้วย ครูนิเทศก์ ครูศศช. บ้านแม่ก๋า ได้จัดกิจกรรมมอบแทงค์น้ำและมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่อการดำรงชีพของชาวบ้านร่วมกับกับภาคีเครือข่าย   
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีอำเภอแจ้ห่ม ประจำปี 2564 โดยมีนายชาญ จูดคง เป็นประธานในพิธีทอดกฐินถวาย ณ วัดสามัคคีธรรมบ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยคณะครู ได้ดำเนินการนิเทศติดตามและมอบกระเป๋าหนังสือให้กับเจ้าของบ้านหนังสือชุมชน ตำบลเมืองมาย   
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยครูอาสาและครู กศน.ตำบลทุ่งผึ้ง ดำเนินการนิเทศติดตามบ้านหนังสือชุมชนตำบลทุ่งผึ้ง   
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งพร้อมด้วย น.ส.จิระวดี สมทรง ครูชำนาญการ นายศรีวรรณ โกเฆม ครูอาสา น.ส.วรรณิษา กันทา ครู กศน.ตำบลทุ่งผึ้ง และน.ส.เบญจวรรณ ขาวงาม บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่มดำเนินการนิเทศติดตามและมอบกระเป๋าหนังสือให้กับเจ้าของบ้านหนังสือชุมชน ตำบลทุ่งผึ้ง   
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม พร้อม คณะครูและบรรณารักษ์ นิเทศติดตามและมอบกระเป๋าหนังสือให้กับเจ้าของบ้านหนังสือชุมชน ศศช.ห้วยวาดและกศน.ตำบลแม่สุก   
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม พร้อม คณะครูและบรรณารักษ์ นิเทศติดตามและมอบกระเป๋าหนังสือให้กับเจ้าของบ้านหนังสือชุมชนตำบลวิเชตนครอละตำบลบ้านสา   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/33 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555