Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง"เว็บไซต์ แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต หากมีข้อเสนอแนะขอเชิญได้ที่เว็บบอร์ดจะขอขอบคุณยิ่ง
 
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


ครู ศศช.กศน.อำเภอแจ้ห่ม รับการนิเทศจาก กศน.จังหวัดลำปาง และ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2564 ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ศศช.บ้านห้วยปง ศศช.บ้านห้วยวาด
 
คณะครู ศศช.อำเภอแจ้ห่ม เข้าร่วมประชุมชี้แจงระบบโปรแกรมสารสนเทศ ศศช.   
ศศช.บ้านห้วยวาด จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตร วิชา การออกแบบตัดเย็บเสื้อและกระโปรงสำเร็จรูป  
ศศช.บ้านห้วยวาด จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรวิชา การออกแบบตัดเย็บเสื้อและกระโปรงสำเร็จรูป 
ศศช.บ้านห้วยวาด ดำเนินงานการจัดอบรมส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ 
ศศช.บ้านห้วยวาด ดำเนินงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงด้วยการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้  

 
ร่วมกิจกรรมพิธีสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือ 
ครู อาสาฯศศฃ.บ้านห้วยปง เยี่ยมบ้านชาวบ้าน 
ครู อาสาฯศศช.บ้านห้ววยปงเข้าร่วมอบรม 
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่่งเสริมการรู้หนังสือนบพื้นท่ีสูง 
ติดตามเด็กทุนการศึกษาตามโครงการสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง ประจำปี ๒๕๕๙
ศศช.บ้านห้วยปงจัดโครงการศูนย์วิทย์ใกล้ชิดชุมชน
ศศช.บ้านห้วยปงรับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานคณะติดตามผล กศน.จ.ลำปาง
กศน.อำเภอแจ้ห่มรับสมัครนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 1 / 2559
ศศช.บ้านห้วยปง จัดอบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120