Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


วันที่ 23 มิถุนายน 2566
สกร.ตำบลแม่สุก ดำเนินงานจัด
โครงการ จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรขนมจีบซาลาเปา จำนวน 15 ชั่วโมง
ให้กับประชาชนบ้านศรีบุญเรืองใต้
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านศรีบุญเรืองใต้ หมู่ 11 ตำบลแม่สุกอ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 
โครงการ พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อความปลอดภัยในการทำงานกับการจัดการสิ่งแวดล้อม   
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 กศน.ตำบลแม่สุก ดำเนินการจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมการทำลูกประคบ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 3 และ หมู่ 11 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 
white Zone  
การปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอแจ้ห่ม 

 
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ขอเชิญนักศึกษา กศน.ตำบลแม่สุก เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เรื่องการเรียนทางออนไลน์ ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม เวลา 08.00 น เป็นต้นไป 
ความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ของ กศน.ตำบลแม่สุก 
การอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 
การสอบ N NET ภาคเรียนที่ 2/2563
การสอบวัดผลและประเมินผล ปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561
งานกีฬาสีประจำปี 2562
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 พัฒนาวิชาการ การติวเข้มก่อนสอบ
ปั่นปันปัญญา
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120